Pracownia  edukacji i umiejętności społecznych

Nadrzędnym celem realizowanym w ramach w/w pracowni jest przygotowanie uczestników do jak najbardziej samodzielnego, świadomego i aktywnego życia w makro i mikro społeczeństwie, jak również pomoc w zdobywaniu umiejętności i ukształtowaniu
postaw, które są niezbędne do życia autonomicznego i przejawiania zachowań prospołecznych.

Główny nacisk programu pracowni kładziony jest na umiejętności i predyspozycje uczestnika, jak również uwzględniane są potrzeby i indywidualne zdolności każdego z podopiecznych w taki sposób, aby potrafił wywiązać się z powierzonych czynności lub zadań. Podczas zajęć prace i metody terapii są dobierane odpowiednio do indywidualnych możliwości podopiecznych.

Wśród licznych zadań znajduje się: nauka samoobsługi w życiu codziennym (np. ubieranie), wyrabianie podstawowych nawyków dbania o higienę osobistą, nauka poprawnych wypowiedzi z uwzględnieniem zasad umiejętnego czytania i pisania, kształtowanie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej,przygotowanie do pełnienia ról społecznych, kształtowanie empatii, tworzenie nawyków prozdrowotnych, doskonalenie realizacji w stawianych sobie obowiązków.

Pracownia umiejętności społecznych prowadzi różnorodne ćwiczenia doskonalące następujące umiejętności: logiczne myślenie, koncentracja uwagi, spostrzegawczość, cierpliwość, orientacja przestrzenna oraz poprawa koncentracji wzrokowo-ruchowej itp.