WTZ w Rudniku jest placówką pobytu dziennego, czynną przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Czas trwania zajęć terapeutycznych wynosi 7 godzin dziennie czyli 35 godzin tygodniowo. Czas od 7.00 do 9.00 wykorzystywany jest na zajęcia integrujące wszystkie grupy terapeutyczne. Opiekę nad uczestnikami sprawują dwie terapeutki, które w tym czasie nie nadzorują przywozów uczestników. Około godz. 9.00 wszyscy uczestnicy udają się do swoich pracowni terapeutycznych na przerwę śniadaniową, która trwa 30 minut. Kolejna przerwa na spożycie posiłku przewidziana jest od godz. 12.00 – 12.30. Uczestnicy spożywają posiłek pod okiem instruktora danej grupy terapeutycznej w swoich pracowniach. Od godz. 14.30 do 15.00 czas wykorzystywany jest na prace porządkowe, uzupełnianie dokumentacji oraz wspólne konsultacje kadry.
Procesem rehabilitacyjnym obecnie objętych jest 30 osób niepełnosprawnych. Beneficjentem naszej palcówki może być osoba powyżej 16 roku życia, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem i zakwalifikowaniem przez organ orzekający do umiarkowanego bądź znacznego stopnia niepełnosprawności i wobec której Zespół Do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, orzekł wskazania do terapii zajęciowej.
Rehabilitacja uczestników prowadzona jest pod nadzorem instruktora terapii
w pięcioosobowych grupach tworzonych organizacyjnie.