STATUT STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„POMOCNA DŁOŃ”

Tekst jednolity
Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań pomagających w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych , a także przyczynianie się do inicjatyw mających na celu niesienie pomocy osobom niepełnosprawnych oraz wspieranie organizacyjne osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Rudnik 10, 97-319 Będków.

§ 3

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.- Prawo o stowarzyszeniach / tj. Dz. U.z. 2011 r. nr 79, poz. 855 z p.zm/ oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 7

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 8

1. Stowarzyszenie może inicjować lub prowadzić różne formy pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych oraz zapewnieniu im opieki i ochrony prawnej.

2. Stowarzyszenie aktywizuje społeczeństwo do działań na rzecz osób niepełnosprawnych
i rozwijania samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby niepełnosprawne.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. współdziałanie z administracją rządową i samorządową, instytucjami, placówkami służby zdrowia, organizacjami społecznymi, jednostkami opiekuńczymi i oświatowymi, zakładami pracy;

2. korzystanie ze środków masowego przekazu w celu propagowania społecznej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz nawiązania szerszego kontaktu tych osób ze społecznością zdrowych ludzi;

3. gromadzenie, a następnie właściwe rozdysponowanie posiadanych zasobów finansowych, pochodzących ze składek członkowskich, darowizn, zapisów oraz dotacji;

4. ujawnienie barier społecznych, organizacyjnych i innych utrudniających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i dążenie do ich likwidacji;

5. udzielanie pomocy w rozwiązywaniu spraw życia codziennego;

6. organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu zespolenie środowiska rodzin osób niepełnosprawnych, przeciwdziałające uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności;

7. organizowanie imprez okolicznościowych;

8. prowadzenie działalności oświatowej i szkoleniowej wspólnie z placówkami oświaty, służby zdrowia i innymi;

9. tworzenie i prowadzenie własnej biblioteki i czytelni wydawnictw fachowych dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych,

10.organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej,

11.prowadzenie działalności pożytku publicznego

12. stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach ogólnych.
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Przedmiotem działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Kwalifikacją Działalności może być:

Kod PKD 58.19.Z – działalność wydawnicza pozostała
Kod PKD 74.20.Z – działalność fotograficzna
Kod PKD 77.29.Z – wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów
użytku osobistego i domowego
Kod PKD 78.10.Z – działalność związana z wyszukiwaniem miejsc
pracy i pozyskiwaniem pracowników
Kod PKD 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki
Kod PKD 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników
turystycznych
Kod PKD 79.90.B – działalność w zakresie informacji turystycznej
Kod PKD 82.30. Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
Kod PKD 84.12. Z – kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną środowiska, edukacją oraz pozostałymi usługami społecznymi
z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
Kod PKD 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć
sportowych , rekreacyjnych
Kod PKD 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej
Kod PKD 85.59.B – nauka języków obcych
Kod PKD 85.59.B – pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Kod PKD 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację
Kod PKD 88.91.Z – opieka dzienna nad dziećmi
Kod PKD 88.99. Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
Kod PKD 93.05.Z – działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
Kod PKD 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Kod PKD 96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
Kod PKD 85.14.Z – działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
Kod PKD 88.10.Z – pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
Kod PKD 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

§ 10

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który przedstawi opinie/rekomendacje/ co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską. Osoby prawne mogą być wyłącznie członkami wspierającymi.

§ 12

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością członków w drodze uchwały.

§ 13

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
-swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, dbać o jego dobre imię, zabiegać o poprawę opinii społecznej i wzrostu wrażliwości na problemy osób niepełnosprawnych, popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz statutu, regularnie opłacać składki.

2. Członek zwyczajny stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia
w szczególności:

1/ przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, jak również może:
2/występować z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;
3 /posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić jego odznaki, korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności;
4/ korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków;
5/ korzystać z innych możliwości, jakie stwarza członkom Stowarzyszenie.

§ 14

1.Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii odpowiednia uchwałę.
W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

2.Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 13 ust.2 pkt 2-5.

3.Członka wspierającego reprezentuje jeden przedstawiciel.

4.Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu.

§ 15

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wykazała zasługi dla Stowarzyszenia.

2. Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą na wniosek Zarządu.

3. Członek honorowy posiada wszelkie uprawnienia członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, przy czym zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 16

Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.

§ 17

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1/ rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

2/ śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

3/wykluczenia przez Zarząd:

a/za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;

b/za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia;

c/za nieusprawiedliwione zaleganie z zapłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy;

d/ z powodu utraty praw publicznych na mocy prawomocnego orzeczenia sądu.

4/wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego;

2. Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu członka Zarządu umożliwia mu się złożenie wyjaśnień w sprawie przedstawionych zarzutów.

3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały /lub orzeczenia sądu Koleżeńskiego/.

4. Uchwała w przedmiocie wykluczenia podlega doręczeniu członkowi. Winna ona zawierać uzasadnienie podające przyczyny wykluczenia oraz pouczenie o sposobie jej zaskarżenia.

5. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa ust.3 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ II
Władze Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:
1/ Walne Zgromadzenie Członków;
2/ Zarząd;
3/ Komisja Rewizyjna;
4/ skreślony

§ 19

Wszystkie władze Stowarzyszenia są wybierane na czas nieokreślony.

§ 20

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

2. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają bezwzględnej większości głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg obecności połowy uprawnionych nie obowiązuje.

3. Uchwalenie statutu lub jego zmiany oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały zamieszczone w projekcie porządku obrad Zgromadzenia.

§ 20¹

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia wymienionych w § 18 pkt 2-4 w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowywanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

§ 21

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

2. Zarząd obowiązany jest także zwołać Walne Zgromadzenie na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub ½ ogólnej liczby członków. Zebranie powinno być zwołane najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku /nadzwyczajne WZ/.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.

§ 22

W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony
o pół godziny później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

§ 23

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

2. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1/ uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;
2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3/ uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
4/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
5/ wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
6/uchwalanie zmian statutu;
7/ podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
8/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;
9/ powoływanie i odwoływanie składu osobowego Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń;
10/ rozpatrywanie skarg członków na działalność Zarządu;
11/ nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
12/ ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń;
13/ uchwalanie budżetu;
14/ rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków.

§ 25

1. Zarząd składa się z:

Prezesa;
Wiceprezesa;
Skarbnika;
Sekretarza;
1 członka.

2. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy:

1./podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich /przyjmowanie, skreślanie/;

2/ skreślony;

3/ kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;

4/ ustalanie projektów budżetu i planu działania Stowarzyszenia oraz ich wykonanie;

5/ sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

6/ uchwalanie regulaminów przewidzianych statutem;
7/ prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
8/ składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków;

9./wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;

10/ podejmowanie innych uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 27

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

§ 28

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego i Wice – Przewodniczącego Komisji.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1/ kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków;

2/ występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;

3/ występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków /nadzwyczajnego/ w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także występowanie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu;

4/ zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem;
5/ składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi;
6/ składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków co najmniej raz w roku;
7/ uchwalanie regulaminu swojego działania.

§ 30

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 31

W przypadkach określonych w § 29 pkt 3 i 4 Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia wniosku, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od tej daty.

ROZDZIAŁ III
Postanowienia końcowe

§ 32

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, wpływów z działalności statutowej.

2.Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto.

§ 33

Składki członkowskie powinny być wpłacane w dwóch równych ratach do dnia 31 stycznia roku poprzedzającego i 30 czerwca danego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składkę za dany rok w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków.

§ 34

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

§ 35

Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes Zarządu samodzielnie lub Skarbnik z członkiem Zarządu.

§ 36

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.